Algemene voorwaarden Mission Room

Artikel 1.Voorwerp en aard van de overeenkomst

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de vennoten, hierna te noemen ‘Mission Room’ enerzijds en klanten die gebruikmaken van de diensten, faciliteiten en producten die Mission Room aanbiedt. (denkend aan de real-life room escape, lasergamen, vergaderruimte, workshops, trainingen, dranken, gebruik van kluisjes, gebruik van wachtruimte en toebehoren)

Artikel 2. Bestemming en gebruik

2.1 Mission Room verhuurt de real-life room escape (genoemd Mission Room) en lasergame conform de bepalingen van de overeenkomst met als doel gebruik van spelelementen en het ‘ontsnappen’ binnen 1 uur na intreding. Alle spelelementen die zich in de ‘room’ bevinden staan ter beschikking voor de huurders. Schade aan de spelelementen zal verhaald worden op de huurder. Tevens is het strikt verboden de spelelementen, de uitleg van spelelementen en dergelijke aan derden te verlenen. Er mogen geen film en- of beeldfragmenten worden opgenomen in de ‘room’. De huurder zal Mission Room hierin vrijwaren en schadeloosstellen inzake elke kost, vordering of enige andere actie van een derde partij in verband met de geboden dienstverlening.

2.2 Het is de klant verboden om spelelementen te beschadigen met opzet, en zal zorg dragen voor het correct omgaan van goederen die zich in de ‘room’ en daarbuiten bevinden. Mocht een huurder zich hier niet aan houden, zal de huurder hiervoor aansprakelijk gesteld worden op straffe van een boete met een minimum van € 50,00.

2.3 De klant zal een korte inspectie moeten doen bij het betreden van de ‘room’. Bij aanvaarding van ‘goede staat’ van het wettelijke overeengekomen doel, kan huurder later niet terugkomen op een beschadigd goed. Tevens zijn er camera’s geïnstalleerd om de veiligheid hiervan te waarborgen.

2.4 De klant zal voldoen aan alle bepalingen van deze overeenkomst, de wet en de plaatselijke regelgeving, alsook aan de mogelijke instructies van de lokale en nationale overheden, de nutsbedrijven en de verzekeraars.

2.5 De klant erkent en aanvaardt volledig verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn voor alle handelingen van de personen die toegang hebben tot de ‘room’.

2.6 De klant is ertoe gehouden de ‘room’ op een zodanige wijze te gebruiken dat de omgeving, het milieu en de andere gebruikers hier nooit enige hinder van zullen ondervinden.

2.7 Het is de klant NIET toegestaan: * Film en- of beeldmateriaal vast te leggen; * Goederen behorend aan Mission Room te vernielen met opzet; * Zelf meegebrachte etens- of drankwaren te nuttigen; * Eigendommen behorend aan Mission Room te ontvreemden, en eventueel te helen; Artikel 3. Reserveringen Een overeenkomst tussen Mission Room en klant is zowel mondeling – als schriftelijk bindend. * Mocht er onverhoopt iets tussen komen is de klant verplicht om minimaal 96 uur voor aanvang af te melden. Indien dit niet gebeurt, heeft Mission Room het recht om 100% van de afgesproken prijs in rekening te brengen. * Met het reserveren gaat de klant ook akkoord met de gestelde voorwaarden * Mission Room behoudt zich het recht om de klant te weigeren voor een room, mocht deze zich niet aan deze voorwaarden voldoen. Valt dit in de 96 uur voor de activiteit, zal Mission Room 100% van het afgesproken bedrag in rekening brengen.

Artikel 4. Huurprijs en wanbetaling

4.1 De verschuldigde huurprijzen en vergoedingen van Mission Room zullen voorafgaand aan de activiteiten dienen te geschieden. Eventuele extra kosten van bijvoorbeeld drankjes kan ter plaatse worden betaald na afloop van de activiteit.

4.2 De huurprijs blijft ongewijzigd vanaf reservering tot aanvang. Mission Room behoudt daarbuiten het recht de huurprijzen op elk moment te wijzigen.

4.3 De klant verbindt zich ertoe de huurprijs voorafgaand aan de activiteit te voldoen. De klant is bij niet nakoming hiervan zonder dat enige kennisgeving is vereist, in verzuim.

4.4 Indien klant de reservering wenst te beëindigen, maar dit niet binnen 96 uur voor aanvang van activiteit bewerkstelligt, zal Mission Room opeisbare vergoeding vragen t.b.v. 100% van de afgesproken huursom (eventueel te vermeerderen met BTW).

4.5 Mission Room mag naar eigen inzicht, voor de verzending van huurprijzen en kosten papieren dan wel elektronische facturen opstellen en daarvoor het door de klant opgegeven email adres gebruiken. Daarnaast aanvaardt de klant, voor alle doeleinden, email als een afdoende middel van communicatie van en klant Mission Room.

4.6 Indien de betaling van afgesproken huurprijzen niet voorafgaand aan betreding Mission Room is voldaan, mag Mission Room de klant de toegang tot het pand ontzeggen.

4.7 Zodra de klant in verzuim is dan wel de huurprijs of een vergoeding verschuldigd krachtens de overeenkomst niet betaald is binnen 30 dagen na de overeengekomen betaaldatum dan verwerft Mission Room de volgende rechten. * De huurprijs of vergoeding te vermeerderen met een boete van tenminste € 25,- * De klant te verwijderen uit klantenbestand en te weigeren bij nieuwe reservering * Een incassobureau in te schakelen om openstaand(e) facturen alsnog te innen.

Artikel 5. Huishoudelijk Regelement

5.1 Toegang tot, en het verlaten van de Mission Room vestiging: Het is de klant toegestaan om tijdens vooraf gereserveerde uren aanwezig te zijn in het pand van Mission Room. Buiten de vooraf gereserveerde uren is het de klant verboden om zich in het pand van Mission Room te begeven. Dit zal worden beschouwd als inbraak, en hiervan zal aangifte gedaan worden bij politie en justitie. Daarnaast is de klant verplicht de room vrijwillig te verlaten nadat de daarvoor afgesproken tijd hierin verstreken is.

5.2 Procedure in gevallen van noodgevallen/brand: Elke klant is verantwoordelijk om vertrouwd te geraken met de veiligheidsprocedures in noodgevallen of brand en om de branden vluchtroutes te leren kennen. Nooduitgangen zijn duidelijk gemarkeerd. Een klant mag deze nooduitgangen nooit blokkeren en moet ten alle tijden de nooduitgangen vrijlaten. De klant kan enkel gebruik maken van de nooduitgangen in het geval van situaties die een noodevacuatie vereisen zoals brand of stroomuitval. In geval van misbruik zal Mission Room van de klant alle hierdoor veroorzaakte kosten terugvorderen.

5.3 Binnen de Mission Room vestiging: * De maximale snelheid voor alle gemotoriseerde voertuigen is ten alle tijden de laagste van (a) Een veilige snelheid of (b) 15 km/h. Parkeren is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen plaatsen. * Binnen de vestiging van Mission Room zijn verkeersregels van toepassing. * Binnen de vestiging van Mission Room geldt een strikt rookverbod. * Het gebruik van alle door Mission Room aangeboden faciliteiten is ten alle tijden op eigen risico van de klant. * De klant moet erop toezien dat geen van de faciliteiten gebruikt mag worden door personen onder de 16 jaar. Het is geen enkele klant toegestaan in de vestiging van Mission Room aanwezig te zijn buiten openingstijden. * Mission Room is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor letsels/ schade aangebracht door of aan goederen behorend aan Mission Room.

Artikel 6. Bepaling van de aansprakelijkheden

6.1 Het risico verbonden aan de reservering en gebruik van de Mission Room wordt altijd en uitsluitend gedragen door de klant. Mission Room is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit gebruik van de faciliteiten geboden door Mission Room, noch zal Mission Room aansprakelijk zijn voor enige andere schade of economisch verlies van de klant. Mission Room geeft klant geen enkele garanties in de reservering voor de faciliteiten geboden door Mission Room . De website toont beschikbare bloktijden voor reservering, mocht er onverhoopt tegelijkertijd een reservering worden gemaakt, zal een van de twee reserveringen worden benaderd voor het maken van een nieuwe afspraak.

6.2 Mission Room zal de klant niet controleren op het dragen van mobiele devices, bij ontdekking maar zal de klant aansprakelijk stellen bij ontdekking van hiervan. Tevens heeft Mission Room dan het recht om de activiteit acuut te beëindigen. Alsmede zal het bestraft worden met minimaal € 50,- en maximaal € 10.000, -.

6.3 Het betreden van de room is volledig op eigen risico, en zal niet aansprakelijk zijn voortvloeiend uit bijvoorbeeld claustrofobie of andere zaken. Het gebruik van kluisjes is verplicht bij Mission Room. Bij verdwijning of ontvreemding van goederen opgeslagen in de kluisjes, is Mission Room in geen enkel opzicht aansprakelijk.

6.4 Mission Room is niet aansprakelijk bij invloeden van buitenaf, denkend hierbij aan stormschade, bliksem, waterschade en stroomuitval. Hierbij zal Mission Room al het in haar ogen mogelijke bewerkstelligen om de klant tegemoet te komen wat betreft het maken van een nieuwe reservering.

6.5 De klant zal Mission Room op een doorlopende basis, vrijwaren tegen kosten, vorderingen, aansprakelijkheden, schade of uitgaven die Mission Room lijdt of maakt ten gevolge van het gebruik door de klant van de aangeboden faciliteiten van Mission Room waaronder alle door derde partij of overheid/instantie vorderingen als gevolg van het gebruik van de aangeboden faciliteiten van Mission Room veroorzaakt door derden.

6.6 Mission Room is nooit aansprakelijk voor de indirecte of gevolgschade geleden door de klant met inbegrip van een gederfde aankoop, gederfde winsten, gemiste kansen, verlies van verwachte besparingen, een verloren reputatie of enige schade als gevolg van de activiteit van andere klanten of als gevolg van belemmering in het gebruik van alle door Mission Room geboden faciliteiten veroorzaakt door derden.

Artikel 7. Verzekering Voorafgaand- en gedurende de activiteit dient de klant zelf te zorgen voor een verzekering. Mission Room is verzekerd voor het pand, niet voor de schade die derden hen berokkend tijdens activiteiten.

Artikel 8. Onderhoud en herstellingen

8.1 Mission Room heeft ten alle tijden toegang tot alle faciliteiten teneinde werkzaamheden uit te voeren (of te laten uitvoeren) in het kader van onderhoud, herstel, renovatie en uitbreiding, inclusief het aanbrengen van extra voorzieningen.

8.2 Renovatie en/of herstel/onderhoudswerkzaamheden van of aan de door Mission Room geboden faciliteiten leveren geen tekortkoming in de nakoming door Mission Room op, ook niet als deze werkzaamheden (tijdelijk) het genot en gebruik van de geboden faciliteiten beperken of verhinderen. De klant zal de renovatie en/of herstel/onderhoudswerkzaamheden gedogen en Mission Room daartoe in de gelegenheid stellen, zonder recht op vermindering van afgesproken huurprijzen of enige andere betalingsverplichting, gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoedingen als gevolg van de renovatie en/of de werkzaamheden.

Artikel 9. Toegang vanwege Mission Room en/of derden

9.1 In principe zullen Mission Room en haar medewerkers de room niet betreden tijdens de activiteit, mits vooraf anders is overeengekomen voorafgaand aan de activiteit en met toestemming van de klant.

9.2 In noodgevallen kan Mission Room ook zonder toestemming van de klant of waarschuwing aan de klant de room betreden (zo nodig door middel van openbreking). Met noodgevallen wordt hier ondermeer bedoeld hulpbehoevende EHBO, onderhoud/herstelwerkzaamheden alsook plotselinge gebeurtenissen die een dringende toegang noodzakelijk maken.

9.3 Mission Room heeft het recht de room te betreden en de klant de aanwezigheid in de room te ontzeggen indien de klant (een van) de verplichtingen onder de overeenkomst niet of niet correct nakomt wanneer Mission Room vermoed dat deze niet of niet correct worden nagekomen.

Artikel 10. Niet naleven en ontbinding overeenkomst

10.1 In het geval dat de klant: a) Niet voldoet aan enige verplichting opgelegd door de wet, nationale of lokale reglementeringen of gebruiken of; b) Nalaat de verplichtingen onder de bepalingen van deze overeenkomst na te komen (met inbegrip van wanbetaling inzake verschuldigde huurgelden en kosten) of; c) Het voorwerp uitmaakt van een faillissement of een andere insolventie gerelateerde maatregel, dan verkrijgt Mission Room het recht ten alle tijden de overeengekomen afspraken en reserveringen direct te beëindigen. Bovendien zal Mission Room gerechtigd blijven alle verschuldigde verliezen, huurgelden, vergoedingen en kosten te verhalen op de klant.

10.2 De klant zal alle door Mission Room daadwerkelijk gemaakte kosten in verband met incasso en het naleven van de overeenkomst vergoeden, met een minimum van € 250,- voor bedrag tot € 1000,- te verhogen met € 100,- voor elk veelvoud van € 500,- boven de € 1000,-, en dit in aanvulling op de verschuldigde wettelijke rente vanaf de datum dat de klant in verzuim is geraakt.

10.3 Als de klant zich op tijd afmeldt en de reservering wilt annuleren of wijzigen kan dit kosteloos. Echter krijgt de klant zijn of haar geld NIET terug. Mission Room stuur je voucher-codes ter waarde van het betaalde bedrag van de klant, waarop de klant op een ander moment kan terugkomen. Geld retour is alleen mogelijk als Mission Room annuleert vanwege een storing etc.

Artikel 11. Mededelingen, wijzigingen

11.1 Mission Room mag alle mededelingen en communicaties aan de klant richten, hetzij per post hetzij per email of andere elektronische middelen.

11.2 De klant moet Mission Room schriftelijk inlichten omtrent elke wijziging van het postadres, elektronisch adres of telefoonnummer en dit alvorens een dergelijke wijziging in werking treedt.

Artikel 12. Persoonsgegevens en persoonlijke levenssfeer

12.1 De door de klant verstrekte gegevens zullen in het gegevensbestand van Mission Room worden opgenomen en zullen in eigendom van Mission Room blijven.

12.2 De gegevens van de klant zullen worden opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving.

12.3 De klant heeft het recht van inzage in zijn/haar klantgegevens opgenomen in het gegevensbestand van Mission Room  en kan desnoods vragen dat de informatie gecorrigeerd wordt.

12.4 De gegevens van de klant zullen gebruikt worden in het kader van de opvolging van klantenadministratie, communicatie, marktonderzoeken en voor (papieren of elektronische) gepersonaliseerde informatie en/of promotiecampagnes betreffende de diensten van Mission Room.

Artikel 13. Slotbepalingen

13.1 Als een deel van deze overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

13.2 De klant begrijpt en aanvaardt deze algemene voorwaarden en de klant aanvaardt dat de algemene voorwaarden gratis beschikbaar zijn zowel in de vorm van een papieren exemplaar alsmede online via de website. Mission Room is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Klant wordt voor de tenuitvoerlegging van eventuele wijzigingen ingelicht via post, email of website van Mission Room. Gewijzigde algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn 30 dagen nadat een kennisgeving door Mission Room is verstrekt.